Wie zijn wij

Het Arabische lente Forum is een “niet gouvernementeel organisatie – NGO”. Het is opgericht in Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 55660274 dd. 10-07-2012

Het forum heeft tot doel De VN-veiligheidsraad Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid actief te bevorderen in de MENA regio, zowel alleen als in samenwerking met andere NGO’s in en buiten Nederland waarbij er niet uitsluitend aandacht wordt besteed aan de situatie van vrouwen, maar ook aan de situatie van mannen, aan het gezin als geheel en de ontwikkeling van meisjes en jongens. Een belangrijke randvoorwaarde is dat er vanuit Nederland en andere Westerse landen (initiële) steun komt voor dit initiatief in brede zin (deskundigheid, expertise, financiële middelen, en dergelijke).

Teneinde haar doel te kunnen bereiken dient het Forum de volgende activiteiten te ondernemen:

– Een actieve bijdrage leveren aan het behoud van vrede en sociale stabiliteit: een belangrijk aspect hiervan is het investeren in democratiseringsprocessen en de politieke participatie van vrouwen en mannen, ongeacht hun herkomst, leeftijd, etniciteit of sociale klasse

Het creëren van synergie: het bundelen van expertise, ervaring en deskundigheid vanuit de deelnemende organisaties

– Brugfunctie: overdracht van kennis, knowhow en vaardigheden vanuit het Westen naar de landen van herkomst door onder andere het organiseren van conferenties, handelsmissies en uitwisselingsprogramma’s op allerlei terreinen

– Duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden. De organisatie zou zich bijvoorbeeld graag willen inzetten voor lokale projecten gericht op:

a. Maatschappelijke ondersteuning van de bevolking op het platteland (vrouwen, mannen, jongeren en kinderen)

b. Het bevorderen van de lokale infrastructuur (onderwijs, sportvoorzieningen, watervoorziening, sanitair, riolering, transport, en dergelijke)

c. Het bevorderen van de gezondheidszorg (Reproductieve Gezondheidsrechten, het bestrijden van genitale verminking en HIV/AIDS, hulp voor mensen met een psychische stoornis)

– Armoedebestrijding en het ondersteunen van risicogroepen die worden bedreigd met uitsluiting. De organisatie zou zich bijvoorbeeld graag willen inzetten voor lokale projecten gericht op:

a. Bescherming van vrouwen en meisjes in het algemeen maar ook vrouwen en meisjes afkomstig uit (etnische) minderheden (Christenen, Kopten, Bedoeïen, Berbers, Nubiërs, Taorga’s en andere groeperingen)

b. Ondersteuning van andere kansarmen (vrouwen en meisjes op een lage maatschappelijke ladder zoals weduwen, alleenstaande moeders, tienermoeders en anderen maar ook jongens en mannen)

c. Straatkinderen

d. Gehandicapten

Structuur van het Forum:

1 – Leden
Het Forum bestaat uit leden, de leden kunnen zich bij het Forum melden om lid te worden en zij kunnen ofwel rechtspersonen (instellingen, verenigingen en organisaties “NGO’s” werkzaam op het gebied van verschillende ontwikkelingsactiviteiten in de betrokken landen) of natuurlijke personen (individuen die lid van het Forum kunnen worden op basis van hun expertise en ervaring op het gebied van ontwikkeling, zowel in Europa als in het Midden-Oosten).

2 – Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering omvat alle geregistreerd leden, of ze nu rechtspersonen of natuurlijke personen zijn.

3 – Het Bestuur
Het Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties met dien verstand dat het aantal niet meer dan een vertegenwoordiger voor elk van de deelnemende organisatie en een vertegenwoordiger namens de natuurlijke personen van elk van de deelnemende landen. In het geval dat meer dan een organisatie van de ene en dezelfde land als lid zijn toegelaten, zullen deze organisaties een lid namens hen (het land dus) kiezen om ze in het bestuur te vertegenwoordigen, zodat er bij de stemming elke land niet meer dan één stem heeft.

4- Het dagelijks bestuur
Bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. In organisatorische vergaderingen wordt de vicevoorzitter er aan toegevoegd maar zonder stemrecht. Het dagelijks bestuur is gerechtigd anderen als adviseurs uit te nodigen om de vergadering bij te wonen, zonder dat zij het recht hebben om te stemmen.

5 – Commissie van aanbeveling
Bestaat uit huidige of voormalige publieke figuren of huidige/ vorige persoonlijkheden met expertise op het gebied en die het vermogen hebben om het forum en de activiteiten daarvan te (onder)steunen.

6 – Commissie van Advies
Bestaat uit persoonlijkheden met expertise in specifieke onderwerpen die door het Forum (zullen)worden uitgevoerd, een aantal van hen kan als een permanente adviseur zijn en anderen als consultant voor een specifiek project.

Zodra de samenstelling van deze commissies en hun leden voltooid is, zal het Bestuur dat bekend maken.

Het Bestuur

bestaat momenteel uit:

Salah Haj Mansur – Tunesië
Ibrahim Ahmed Farouk – Egypte
Bahaa Ramzi – Egypte
Sahar El Moniry
Kaussar Al Shabaki – Libië
Noureddine Kriem – Libië
Het dagelijks bestuur:
Voorzitter: Ibrahim Ahmed Farouk
Secretaris: Salah Haj Mansur
Penningmeester: Kaussar Al Shabaki
Vice-voorzitter: Noureddine Kriem
Back to top button
Close